Medicina bola

Medicina bola je subspecijalistička grana medicine koja se bavi procenom i terapijom bolnih stanja različite etiologije.

Poliklinika Analgesis Group danas predstavlja regionalni centar za multidisciolinarno i multimodalno zbrinjavanje akutnog i hroničnog bola. Tokom sedam godina postojanja razvili smo jedinstven koncept u pristupu lečenju bolova različite etiologije, koji pacijentima omogućava da svoj problem reše na jednom mestu – od dijagnostike i utvrđivanja uzroka bola, preko najsavremenijih metoda lečenja, do rehabilitacije, bez gubljenja dragocenog vremena.
U Poliklinici Analgesis Group protokol lečenje bolnih stanja podrazumeva:

  • Pregled: gde korišćenjem relevantnih upitnika i skala možemo proceniti: intenzitet bola, vrstu bola (akutni ili hronični) i prisustvo/odsustvo neuropatske komponente bola,
  • Dopunsku dijagnostiku (ukoliko je potrebna): elektromioneurografiju (EMNG) i ultrazvučni pregled mekotkivnih struktura zglobova,
  • Terapiju: nakon početne evaluacije lekar predlaže terapiju koja najčešće podrazumeva kombinaciju medikamentozne, fizikalne, komplementarne i regenerativne,
  • Psihološku podršku: prvenstveno za pacijente sa hroničnim bolom, gde se pacijenti edukuju različitim relaksacionim metodama u cilju kontrole bola što ima za cilj smanjenje upotrebe lekova i poboljšanje kvaliteta života.
U okviru Poliklinike Analgesis Group moguće je obaviti:
Scroll to Top