Neuro Proloterapija

Neuro Proloterapija predstavlja injekcionu palpatorno vođenu aplikaciju rastvora 5% glukoze duž senzitivnih nerava u cilju tretiranja hroničnog neuropatskog bola koji reaguje na glukozu.
Predstavlja jednu od najkorisnijih metoda u borbi protiv bolova čiji se efekti osećaju odmah i čija se prednost ogleda u sledećem:

 • nema kontraindikacija, osim obazrivosti kod pacijenata sa šećernom bolešću,
 • nema interakcije sa drugim medikamentima,
 • povratak dnevnim i profesionalnim aktivnostima je moguć odmah nakon završene procedure,
 • tretman je skoro bezbolan jer se sprovodi iglama za potkožnu aplikaciju,
 • traje 15-30 minuta, najviše 4-6 tretmana u razmaku od 7-10 dana između procedura,
 • uspešnost terapije je preko 85%.
Efekat terapije zavisi od dobrog poznavanja periferne inervacije regije koja se tretira.

Neuroglikopenija kao uzrok bola

Osnivač Neuro Proloterapije doktor Džon Lifgot (John Lyfgogt) je ustanovio da primena Glukoze u koncentraciji od 5% oko upaljenih nerava koji uzrokuju bol može pomoći u smanjenju ili eliminaciji bola i inflamacije nerva. On je pošao od hipoteze da hronični neuropatski bol može nastati i kao posledica smanjenog nivoa glukoze (energije) u tankim nemijelinisanim vlaknima – neuroglikopenija.
Iako je mehanizam delovanja Neuro Proloterapije i danas nedovoljno poznat, znamo da:

 • u otkrivanju hipoglikemije posreduju nemijelinizovana C-vlakna poreklom iz zadnjih rogova kičmene moždine koja produkuju supstancu P i kalcitonin gen zavisni peptid (KGRP),
 • su u nemijelinizovanim C vlaknima i senzitivnim nervima prisutni GLUT 3 receptori koji eksprimiraju prednost za Glukozu u odnosu na okolno tkivo – kapsaicin zavisni na primarnim senzornim neuronima (TrpV1),
  kisela sredina stimuliše TrpV1 receptore da produkuju supstancu P i kalcitonin gen zavisni peptid koji izazivaju bol,
 • hipoglikemija izaziva histopatološke promene na perifernim nervima – degenerativna aksonopatija,
 • povreda tkiva ili nerava modulira transport glukoze koji aktiviraju kapsaicin TrpV1 receptor na nervima, dovodi do oslobađanja supstanci koje izazivaju kaskadnu upalnu reakciju, neuropatski bol i hroničnu disfunkciju nerva,
 • oslobađanje faktora zapaljenja utiče i na GLUT 1/GLUT 3 i TrpV1 receptore, što dovodi do modulacije transporta Glukoze u nervna tkiva,
 • perineuralna hipoglikemija dovodi do progresivne depolarizacije i hiperekscitabilnosti nociceptivnih nervnih vlakana, najverovatnije zbog smanjene efikasnosti ATP pumpe,
 • hipoglikemija snižava nivo adenozin monofosfat protein kinazu čiji je nivo u korelaciji sa hroničnim neuropatskim bolom.
Dokazano je da Glukoza:
 • inhibira TrpV1 receptore, što modulira neuralnu aktivnost i inflamatornu reakciju i obnavlja normalnu nervnu fukciju,
 • dovodi do hiperpolarizacije nerava (C valakna) preko Na/K pupme povećanjem kalijumove provodljivosti i smanjenjem ekscitabilnosti.
Indikacije za sprovođenje Neuro Proloterapije su:

 • Bol u sva tri segmenta kičmenog stuba,
 • Bol u ramenu, laktu, kuku, kolenu i sitnim zglobovima šake i stopala,
 • Karpal i Tarzal tunel,
 • Periferna pareza/paraliza facijalnog nerva,
 • Trigeminalna neuralgija,
 • Plantarni fascitis,
 • Kompleksni regionalni bolni sindrom,
 • Glavobolje,
 • Fibromijalgija,
 • Sindrom nemirnih nogu, i drugo.
Rizici su minimalni i odnose se na male modrice na mestu ubrizgavanja i infekcije kože. Iako je infekcija potencijalna nuspojava kod infiltracije kože, u toku sprovođenja Neuro Proloterapije u literaturi nije zabeležen niti jedan slučaj.
Scroll to Top