Magnetoterapija

Magnetoterapija predstavlja terapijski modalitet fizikalne medicine koji podrazumeva eksternu primenu magnetnog polja na telo u terapijske svrhe. Magnetno polje stvaraju slobodne i naelektrisane čestice koje se kreću u atomima i molekulima. Teoriju o povezanosti električnog i magnetnog polja dao je Maksvel 1865. godine koji je naveo da promenljivo električno polje stvara magnetno i da promenljivo magnetno polje stara električno.
U Poliklinici Analgesis Group u terapijske svrhe koristimo magnetno polje visoke frekvencije i velike snage i niske frekvencije i male snage.
Magnetno polje velike snage je inovativna terapijska procedura koja je svoje mesto našla u fizikanoj medicini i rehabilitaciji, ortopediji, urologiji, neurologiji i estetskoj medicini.

U fizikalnoj medicini i rehabilitaciji ova terapijska procedura podrazumeva upotrebu pulsnog magnetnog polja visoke frekvence (1-150Hz) i intenziteta većeg od 1 Tesla (T) u tretmanu različitih patoloških stanja.
Najčešće indikaciono područje pulsnog magneta visoke frekvence i velikog intenziteta je:

 • tretman akutnog i hroničnog bola,
 • oštećenje nerava,
 • degenerativna oboljenja koštano zglobnog sistema,
 • povećanje obima pokreta,
 • zarastanje preloma,
 • stimulacija mišića,
 • urinarna inkontinencija, i drugo.
Magentno polje visoke frekvencije i velike snage izaziva depolarizaciju nerava izazivajući koncentričnu mišićnu kontrakciju.
Stimulacija mišića pelvičnog dna, njihovo jačanje i poboljšanje cirkulacije ove regije je osnov dobre kontrole sfinktera. Upotrebom magneta visokog intenziteta postižemo sve navedeno i značajno poboljšavamo kontrolu mokrenja.
Redukciju bola magnetno polje velike snage ostvaruje:

 • zatvaranjem ulaza bolnih stimulusa u centralni nervni sistem (teorije kontrole bola, Gate control), i
 • produkcijom endogenih opioida.
Primena magnetnog polja uz pomoć aplikatora omogućava delovanje na ciljno područje. Osim toga, štedi vreme terapeuta, jer njegovo prisutvo nije potrebno za sprovođenje terapije. Može se primenjivati preko odeće i nema potrošnog materijala. Jedinstven sistem za hlađenje omogućava kontinuiranu upotrebu aparata.
U Poliklinici Analgesis Group koristimo magnet visokog intenziteta renomiranog proizvođača BTL sa frekvencom od 150Hz i intenzitetom 2,5 T.
Kontraindikacije za primenu magnetnog polja velikog intenziteta su identične kao i za megnetno polje malog intenziteta.
Magnetno polje male snage i niske frekvencije se u fizikalnoj medicini koristi više dencenija unazad. Aparati koji indukuju magnetno polje male snage rade sa frekvencijama 1-100 Hz. Za sada najpouzdaniji metod za produkciju homogenog magnetnog polja male snage u fizikalnoj medicini je solenoid.
Iako u vezi mehanizma delovanja postoje mnoge hipoteze, većina autora se slaže da je primarno mesto delovanja magnetnog polja male snage ćelijska membrana.
Magnetno polje dovodi do:

 • promene propustljivosti ćelijske membrane dovodeći do jonske ravnoteže,
 • menja orjentaciju magnetnih dipola,
 • poboljšava interakciju receptora i aktivnih supstanci,
 • povećava procese difuzije,
 • povećava parcijalni pritisak kiseonika, njegovu difuziju i utilizaciju u ćeliji,
 • poboljšava energetski bilans ćelije jer izaziva resintezu ATP iz ADP,
 • aktivira enzimske sisteme i sintezu enzima,
 • stimuliše osteogenezu,
 • izaziva dilataciju arteriola,
 • smanjuje viskoznost i koagulabilnost tkiva,
 • poboljšava cirkulaciju i metabolizam tkiva,
 • deluje analgetski i antiinflamatorno, i
 • izaziva ekspresiju gena i transkripciju DNK.
Za doziranje magnetnog polja i dalje nema naučnog konsenzusa, ali su u praksi prihvaćane doze koje se koriste za akutna (niža frekvenca) i hronična stanja (viša frekvence). Procedura traje 30 minuta.

Indikacije za primenu niskofrekventnog magnetnog polja su: prelomi kostiju sa usporenim zarastanjem, pseudoartroze, koštani graftovi, povrede mekotkivnih struktura mišićno koštanog sistema, osteoporoza, periferna vaskularna oboljenja, varikozni ulkusi, degenerativna i zapaljenska reumatska oboljenja.

Kontraindikacije su: srčani pejsmejker, metalni implanti, trudnoća, tromboza, krvarenje i sklonost ka krvarenju, deca u fazi rasta i razvoja, malignitet. 
Scroll to Top