Magnetoterapija

Magnetoterapija predstavlja terapijski modalitet fizikalne medicine koji podrazumeva eksternu primenu magnetnog polja niske snage na telo u terapijske svrhe. Magnetno polje stvaraju slobodne i naelektrisane čestice koje se kreću u atomima i molekulima. Teoriju o povezanosti električnog i magnetnog polja dao je Maksvel 1865. godine koji je naveo da promenljivo električno polje stvara magnetno i da promenljivo magnetno polje stara električno. Da bi se to postiglo aparati koji indukuju magnetno polje moraju da rade sa frekvencijama 1-100 Hz. Za sada najpouzdaniji metod za produkciju niskofrekventnog homogenog magnetnog polja u fizikalnoj medicini je solenoid.

Iako u vezi mehanizma delovanja postoje mnoge hipoteze, većina autora se slaže da je primarno mesto delovanja magnetnog polja ćelijska membrana.
Magnetno polje:

 • dovodi do promene propustljivosti ćelijske membrane dovodeći do jonske ravnoteže,
 • menja orjentaciju magnetnih dipola,
 • poboljšava interakciju receptora i aktivnih supstanci,
 • povećava procese difuzije,
 • povećava parcijalni pritisak kiseonika, njegovu difuziju i utilizaciju u ćeliji,
 • poboljšava energetski bilans ćelije jer izaziva resintezu ATP iz ADP,
 • aktivira enzimske sisteme i sintezu enzima,
 • stimuliše osteogenezu,
 • izaziva dilataciju arteriola,
 • smanjuje viskoznost i koagulabilnost tkiva,
 • poboljšava cirkulaciju i metabolizam tkiva,
 • deluje analgetski i antiinflamatorno, i
 • izaziva ekspresiju gena i transkripciju DNK.
Za doziranje magnetnog polja i dalje nema naučnog konsenzusa, ali su u praksi prihvaćane doze koje se koriste za akutna (niža frekvenca) i hronična stanja (viša frekvence). Procedura traje 30 minuta.

Indikacije za primenu niskofrekventnog magnetnog polja su: prelomi kostiju sa usporenim zarastanjem, pseudoartroze, koštani graftovi, povrede mekotkivnih struktura mišićno koštanog sistema, osteoporoza, periferna vaskularna oboljenja, varikozni ulkusi, degenerativna i zapaljenska reumatska oboljenja.

Kontraindikacije su: srčani pejsmejker, metalni implanti, trudnoća, tromboza, krvarenje i sklonost ka krvarenju, deca u fazi rasta i razvoja, malignitet. 
Scroll to Top