Doktor Saša Milićević

Doktor Saša Milićević

Radno iskustvo

Oktobar 2017. – do danas
Asistent na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru, Departman za Biomedicinske nauke, studijski program Rehabilitacija.

Mart 2016. – do danas
U dopunskom radu u Centru za bol i fizikalnu terapiju Analgesis u Beogradu.

Oktobar 2011. – do danas
Visoka strukovna škola Milutin Milanković u Beogradu, kao strukovni profesor na predmetima iz oblasti fizikalne medicine.

Septembar 2009. – do danas
Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović u Beogradu, 9 godina radio na odeljenju za rehabilitaciju povrede kičmene moždine, a sada na odeljenju za neurorehabilitaciju.

Februar 1999. – Novembar 2009.
Klinika za hirurgiju i ortopediju KBC Priština.

Edukacije i Kvalifikacije

Januar 2017.
Završio drugi krus iz Akupunkture i stekao zvanje akupunturologa.

Januar 2016.
Uspešno završio subspecijalizaciju i odbranio rad sa temom: Korelacija parametara bolne senzitizacije i snage mišića trupa kod pacijenta sa lumbalnim bolom iz oblasti Medicine bola na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje Specijaliste Medicine bola.

Januar 2013.
Na osnovu publikovanih radova dobio titulu Primarijusa.

Maj 2013.
Odbranio doktorsku disertaciju iz obalasti Neuronauka na Fakultetu medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu sa temom Analiza faktora koji utiču na funkcionalni oporavak pacijenata sa povredom kičmene moždine, i stekao zvanje doktora medicinskih nauka.

May 2012.
Završio specijslističke studije II nivao iz oblasti Menadžmet u zdravstvu, na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu. Uspešno odbranio rad sa temom: Interkulturna dimenzija u upravljanju zdravstvenim sistemima u pružanju zdravstvenih usluga i stekao zvanje Specijaliste, menadžera u zdravstvu.

Novembar 2005.
Specijalizaciju iz obalsti Fizikalne medicine i rehabilitacije završio na Medicinskom faklutetu Univerziteta u Beogradu sa odličnim uspehom.

1989-1998.
Medicinski fakulutet, Univerzitet u Prištini.

Kursevi, edukacije, članstvo

Septembar 2016.
Završio kurs Ultrzvučna dijagnostika zgloba i mekih tkiva.

Oktobar 2016.
Završio kurs Interventni ultrazvuk muskulskeletnog sistema,

Jul 2015.
Završio EFIC (European Pain Federation) školu bola u Krakovu, Poljska.

April 2012.
Škola za elektromioneurografiju (EMNG) u KBC Bežanijska Kosa, odeljenje za neurofiziologiju.

Mart 2011.
Internacionalni kurs neuropatskog bola u Portu, Protugalija

Februar 2008.
Kurs iz Palijativne medicine u okviru TEMPUS projekta na Medicinskom fakultetu u Beogradu u kooperaciji sa Medicinskim fakultetima u Lionu i Firenci.

© 2018 Privacy Policy