Naša filozofija

Naša filozofija

Tri osnovna načela naše filozofoije lečenja bolnih stanja su multidisciplinarnost, multimodalnost i komplementarnost.

S obzirom da bol predstavlja kompleksan i nedovoljno razjašnjem problem neophodno je da više specijalnosti učestuvuju u tretmanu pre svega hroničnoh bola. Ovaj dobro obučen multidisciplinarni tim će učniti sve kako bi smanjili vašu bol i patnju i pomoći da se vratite u socijalnu i radnu sredinu. Tim specijalista naše ordinacije čine: specijalista medicine bola, fizijatar, neurolog, ortoped, psihijatar, fizio i radni terapeut. Svi članovi tima učestvuju u kreiranju programa specifičnog za vaš problem.

Multimodalanost je naša prednost i ogleda se u tome da je više vrsta terapijskih modaliteta uključujemo u terapiji bola. Tu pre svega mislimo na terapijski modalitete fizikalne medicine i rehabilitacije koji su se u praksi pokazali jako delotvorni, bezbedni i sa malim brojem kontraindikacija. Od mnnogih terapijskih modaliteta fizikalne medicine i rehablitacije koji se koriste u terapiji bola izdvojio bih H struje – horizontalna terapija. Medikamentozna terapija (oralna i parenteralna), intraartiulanre aplikacije preparata, infiltracije preparata su sastavni deo terapije bola. Dekompresiona terapija kao poseban vid terapije takođe ima široku primenu u tretmanu bolnih stanja pre svega lumbalne kičme.

Akupunktura je odvano prepoznatljiva metoda u terapiji raznih patoloških stanja od kojih terapija bola ima značajno mesto. Tako smo terapiji bola pridodali komplementarnost uključivši sve relevantne terapijske modalitete istočne i zapadne medicine što nas čini jedinstvenim.

© 2018 Privacy Policy