EMNG

EMNG

Elektomioneurografija (EMNG) je neurofizioška, komplementarna dijagnostička metoda kojom se ispituje električna aktivnost mišića i nerava i koja nam omogućava da utvrdimo nivo, stepen i rasprostranjenost lezije. Pregled traje od 30-45 minuta i može biti manje ili više neprijatan.

UZ mekih tkiva

Pregled se sastaoji iz dva dela:

Elektromiografija (EMG) - predstavlja deo pregleda kojim se registruju akcioni potencijali mišićnih vlakana i motornih jedinica ispitivanih mišića u fazi mirovanja, voljne umerene i maksimalne kontrakcije, a pomoću plasiranih iglenih elektroda u ispitivane mišiće.

Elektroneurografija (ENG) je metoda ispitivanja motornih i senzitivnih brzine provodljivosti ispitivanih nerava.

Pravilnom interpretacijom parametara dobijenih EMNG ispitivanjem možemo dobiti veoma korisne informacije koje u korelaciji sa kliničkim nalazom mogu ukazati na različita oštećenja perifernog nervnog i mišićnog sistema.

U našoj ordinaciji možete uraditi ovaj prelged ukoliko ste već dijagnostikovali ili postoji sumnja na sledeće oboljenja:

  • Radikulopatije - ovaj pregled pruža dragocene podatke o nivou i stepenu oštećenja, najčešće lumbosakralnih ili cervikalnih korena,
  • Polineuropatije - dijabetesne, uremijske ili etilne,
  • Fokalne neuropatije - traumatska oštećenja i kompresija nerva u fibroznom ili koštanom kanalu (Carpal tunnel sy, paraliza n.radijalisa u tokou sna, pareza n. facialis-a),
  • Demijelinizirajuće neuropatije, i
  • Pleksopatije.

Centar za bol i fizikalnu terapiju Analgesis raspolaže portabilnim EMNG aparatom novije generacije koji nam omogućava da ovaj pregled možemo da uradimo i u kućnim uslovima ukoliko to okolnosti nalažu.

© 2018 Privacy Policy